تجهیزات ابزار دقیق و انواع سنسورها

سنسورها و ترانسد یوسرهای صنعت

سنسور (دما، رطوبت، فشار و…)

گیج و نشان دهنده

سنسورهای هواشناسی

تجهیزات اندازه گیری و مبدل های صنعتی