تجهیزات با کاربرد عام

انواع نرم افزارهای مکانیکی و طراحی شناورها و تحلیل نیروها

انواع نرم افزارهای آنالیزور و تحلیل سیگنال خاص

انواع سیستم عامل های صنعتی و نظامی RTOS