تجهیزات دوار و غیر دوار

جرثقیل

پمپ و خن

کمپرسورها

فن ودمنده ها

وینچ و کشنده

مبدل های حرارتی

مخازن و تحت فشار

لوله، تیوپ آلیاژی و سوپر آلیاژی

کیت های حفاظت خوردگی

آب بند، مکانیکال سیل و انواع گسکت

اتصالات و کوپلینگ

شیرآلات، فلیتر و صافی با آلیاژهای خاص

جاذب های ارتعاش و لرزه گیر
عملگرهای برقی، هیدرولیکی و پنوماتیکی