تجهیزات ناوبری

سونار
(INS) Inertial Navigation System
رادار
(IMU) Inertial Measurement Unit
سیستم های یکپارچه نمایشگرهای داخلی شناور
(FOG,RLG,MEMS) Gyro compass
نقشه های الکترونیکی
Echo sounder
سیستم های تصحیح خطا موقعیت (DGPS, WAAS)
سرعت سنج دریایی (Speed Log, EM Log, DVL, CVL, Paddle wheel)
تجهیزات مکان یابی زیرآبی USBL
(GPS, Glonass, Galileo) Chart Plotter
سیستم های Auto-Pilot ( (Self-Steering Gear