روال اجرایی

روال اجرایی

روال اجرایی شرکت تامین صنعت به صورت زیر می باشد:

 1. کارشناسان ما نیازهای شما را بررسی می کنند.
 2. نیازهای شناسایی شده و اقلام نهایی جهت خرید مشخص می شود.
 3. مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت در اختیارتان قرار داده می شود.
 4. توافق نهایی حاصل می شود.
 5. قرار داد اجرایی منعقد می شود.
 6. پیش پرداخت دریافت می شود.
 7. عملیات اجرایی مطابق زمانبندی توافق شده و براساس مشخصات فنی انجام می پذیرد .
 8. پس از اتمام مراحل تامین، تجهیزات به کارفرما تحویل موقت می شود.
 9. عیوب احتمالی شناسایی و رفع می گردد.
 10. پروژه تحویل قطعی شده و تسویه حساب می گردد.
 11. دوره گارانتی آغاز می گردد.