موتورهای مکانیکی و سیستم های تامین قدرت

سکان
گیربکس
تراسترهای دریای
شافت و استرن تیوپ
پروانه های سیستم رانش
سیستم های رانش واتر جت
دیزل ها (دریایی و ژنراتورها)
موتورهای in board و out board