مختصری پیرامون شرکت تامین صنعت :

فعالیت اصلی این شرکت تمرکز بر تامین تجهیزات و مشاوره ی فنی مورد نیاز طیف وسیعی از صنایع کشور می باشد، این شرکت ضمن بهره مندی از افراد متخصص در حوزه های مختلف، ایجاد ساختار های هدفمند در طول فرایند و روش های تامین منعطف و پویا توانسته است حجم قابل توجهی از قراردادها تامین در صنایع الکترونیک، صنایع دریایی، صنایع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی کشور را جذب نموده و با برقراری ارتباط مستمر و مثمر با سازمانها و شرکت های مربوط، نقش به سزایی را در روند اجرایی بسیاری از پروژه های صنعتی کشور ایفا می نماید. با توجه به اعتقاد این شرکت مبنی بر اینکه، نیروی متخصص و کارآمد مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است. به همین منظور، در راستای تامین تخصصی تجهیزات با اتکا بر توان علمی بخش های تخصصی خود ضمن تهیه و تامین تجهیزات، خدمات مشاوره ای و پشتیبانی مطلوبی ارائه می دهد. از دیدگاه این شرکت تامین به موقع تجهیزات تخصصی نیمی از راه رسیدن به هدف آرمانی که همان جلب هرچه بیشتر رضایت مشتری است بوده و نیمی دیگر ارائه ی خدمات تخصصی و مشاوره ای ضمن پشتیبانی فنی قبل و بعد از خرید می باشد.