تجهیزات ابزار دقیق و انواع سنسورها

سنسورها و ترانسد یوسرهای صنعت سنسور (دما، رطوبت، فشار و…) گیج و نشان دهنده سنسورهای هواشناسی تجهیزات اندازه گیری و مبدل های صنعتی