مجموعه تجهیزات سیستم های مکانیکی

سیستم های تهویه سیستم های پنوماتیک سیستم های هیدرولیک سیستم های سوخت رسانی سیستم های حذف آلودگی سیستم های کشنده و انتقال قدرت سیستم های تبرید و خنک کننده سیستم های گریس کاری و روانکاری سیستم های گرمایش و پیش گرمایش