تجهیزات با کاربرد عام

انواع نرم افزارهای مکانیکی و طراحی شناورها و تحلیل نیروها انواع نرم افزارهای آنالیزور و تحلیل سیگنال خاص انواع سیستم عامل های صنعتی و نظامی RTOS