موتورهای مکانیکی و سیستم های تامین قدرت

سکان گیربکس تراسترهای دریای شافت و استرن تیوپ پروانه های سیستم رانش سیستم های رانش واتر جت دیزل ها (دریایی و ژنراتورها) موتورهای in board و out board